Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. VšĮ VšĮ Ypatingos najienos (toliau – VšĮ) gerbia visų savo VšĮ svetainės www.y-news.lt (toliau – Svetainė) lankytojų (toliau – Vartotojai) teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų kaip duomenų subjektų teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės Vartotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Svetaine VšĮ Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
1.4. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis VšĮ laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
1.5. Svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.

2. Naudojamos sąvokos
2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Vartotojas (naujienlaiškių gavėjas, peticijų ar laiškų akcijų dalyvis), kurio asmens duomenys yra valdomi VšĮ.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba konkliudentiniais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas – VšĮ „Ypatingos naujienos“, j. a. k. 304779502, esanti Vasario 16-osios g. 10-7, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
3.1.
3.3. VšĮ renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
3.4. Punkte 3.3 nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi VšĮ iki 14 (keturiolika) mėnesių nuo šio laikotarpio pabaigos.
3.5. Norėdami tvarkyti Jūsų el. paštu pateikiamas užklausas, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, dalyką ir jūsų paklausimo tekstą. Šie duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
4.1. VšĮ tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis siekiant suteikti informaciją apie aktualius einamuosius įvykius.

5. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu redakcija@y-news.lt; siunčiant paštu, adresu Vasario 16-osios g. 10 – 7, Kaunas) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad VšĮ ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais. Taip pat Jūs galite reikalauti, kad VšĮ apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Institutui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/

7. Kaip tvarkome asmens duomenis informavimo tikslu?
7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis informavimo tikslu:

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
8.1. VšĮ darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
8.2. VšĮ gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie VšĮ teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis VšĮ vardu ir VšĮ ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims tik su Jūsų sutikimu.
8.3. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
8.4. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio VšĮ (duomenų valdytojo) leidimo.
8.5. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?
9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: session (vartotojų sistemos sesijos informacija), referrer (rekomendavimo nuorodos informacija), __cfduid, ss.

10. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?
10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, galimybė dalintis svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Twitter, Google+, taip pat prieiga prie LinkedIn ir YouTube. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir VšĮ neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.